PROJECT培训讲师

  • 讲师姓名主讲课程地区
  • 张连永  微软Project 山东
  • 潘德有  项目管理/敏捷项目管理 MS Project 职业项目经理人系列上海
  • 敖建强  project培训 成功项目管理培训 房地产项目管理培训北京
  • 张会斌  project 项目管理公开课 内训北京
  • 潘德有  PMP考试与项目管理职业发展 现代项目管理 MS Project企业管理应用上海
  • 敖建强  project p3 p6北京
  • 王志伟  企业项目管理实战 PMP考前培训 project精华培训北京
  • 吴永达  项目管理实战演练 项目管理沙盘模拟 微软Project2003北京
推荐讲师 | 讲师免费注册
name name name name name name name name name name name name

共8位讲师,当前为第1页 共1页